Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
FALKENA LEGAL

 1. Falkena Legal is de handelsnaam van Falkena c.s., een Nederlandse maatschap waarbij de maten voor gezamenlijke rekening de rechtspraktijk uitoefenen, gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65882458 (“Falkena Legal”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en op alle dienstverlening door of namens Falkena Legal.
 3. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle opdrachten worden door Falkena Legal beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Falkena Legal verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder een aan Falkena Legal verbonden persoon wordt begrepen: eventuele werknemers, adviseurs, bestuurders en partners van Falkena Legal.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Falkena Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Falkena Legal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in de vorige zin bedoelde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Falkena Legal in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 25.000, =.
 5. Falkena Legal is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, die niet aan Falkena Legal verbonden zijn. Zij zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de opdrachtgever. Falkena Legal neemt in ieder geval bij de keuze van de in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Falkena Legal zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde partij onverhoopt mochten worden gemaakt. Door Falkena Legal een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan Falkena Legal de bevoegdheid om namens de opdrachtgever beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan Falkena Legal verbonden persoon te aanvaarden.
 6. De uitvoering van de aan Falkena Legal verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Indien de opdrachtgever de door Falkena Legal gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Falkena Legal gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Falkena Legal niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 8. Bij het geven van een opdracht aan Falkena Legal aanvaardt de opdrachtgever dat Falkena Legal gerechtigd is haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen, en dat de gewijzigde prijs ook van toepassing zal zijn op lopende opdrachten.
 9. Falkena Legal declareert in beginsel per maand, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen.
 10. Falkena Legal is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Falkena Legal is gerechtigd het door de opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 11. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft Falkena Legal aanspraak op betaling door de opdrachtgever van wettelijke rente en op vergoeding door de opdrachtgever van incassokosten. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Falkena Legal bovendien het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.
 12. Falkena Legal behoudt zich het recht voor ontvangen gelden te verrekenen met uitstaande declaraties.
 13. Falkena Legal kan en mag de persoonlijke gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt gebruiken. Falkena Legal beveiligt deze persoonlijke gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen.
 14. Opdrachtgever heeft het recht om de door Falkena Legal verwerkte persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren en te verwijderen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden. Opdrachtgever dient hiervoor een verzoek naar een contactpersoon bij Falkena Legal te sturen.
 15. Falkena Legal heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien tien jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Falkena Legal in behandeling is geweest.
 16. Niet alleen Falkena Legal, maar ook iedere (in het verleden) aan Falkena Legal verbonden persoon, of rechtsopvolger onder algemene titel, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 17. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Falkena Legal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 18. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Falkena Legal, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Falkena Legal om geschillen voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.
 19. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25 mei 2018. De algemene voorwaarden van Falkena Legal liggen ook ter inzage op het kantoor van Falkena Legal. De algemene voorwaarden zijn daarnaast te vinden op de website falkena.legal. Op verzoek wordt kosteloos een afschrift van de algemene voorwaarden toegezonden.
 20. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van de algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst prevaleren boven de Engelse tekst.

Algemene Voorwaarden Falkena Legal

General Terms & Conditions Falkena Legal